Dịch thuật Đa Ngôn Ngữ
Giới thiệu tổng quan trung tâm dịch thuật, chương trình đa ngôn ngữ, hoạt đông nghệ vụ …
Giao Lưu và Trao Đổi
Tham quan trao đổi ở nước ngoài, người nước ngoài ở chùa Long Tuyền, tin tức Phật giáo thế giới