Giới Thiệu Tổng Quan
Giới thiệu tổng quan chùa, tăng toàn, hoạt động nhóm …
Năm 2005, chùa Long Tuyền Bắc Kinh được khôi phục lại thành nơi sinh hoạt tôn giáo công cộng, tăng đoàn chính thức nhập cư, và tổ chức An Cư Kiết Hạ đầu tiên từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tất cả Tăng chúng cấm túc nhiếp tâm, học tập Giới Luật trong 3 tháng này. Kể từ đó, chùa chiền mỗi năm đều tổ chức An Cư Kiết Hạ và mỗi nửa tháng yết ma như pháp, tụng giới theo luật.

Chùa Long Tuyền Bắc Kinh dựa trên xây dựng tín ngưỡng và xây dựng đạo phong, lấy xây dựng nhân tài làm trung tâm, mục đích là đào tạo Tăng tài xuất sắc với chí, đạo, tài, đức vẹn toàn, xây dựng Tăng đoàn thanh tịnh, hoà hợp, hướng thượng. Tăng đoàn không chỉ kế thừa tinh hoa của tùng lâm truyền thống, mà còn rút ra các đặc điểm giáo dục của Học viện Phật giáo hiện đại, kết hợp bên trong học tu và bên ngoài hoằng pháp, được gọi là “tăng đoàn mới với trình độ cao”.

Tăng đoàn học tu, lấy kiểu mẫu của Học viện Phật giáo làm gương về dạy học, sắp xếp tăng chúng học tập theo lớp, tập thể nghe khai thị, sau nghiên cứu kinh luận. Về tu hành đã kế thừa các môn học thông thường của tùng lâm truyền thống, hàng ngày cố định thời gian tập thể lên chính điện, tụng kinh, bái sám v.v.. Tăng đoàn không trả tư lương, bố thí vào chung. Tăng chúng bình thường phải đi lao động canh tác, gánh vác các loại công việc của chùa chiền, trong thời gian pháp hội còn phải tổ chức hướng dẫn các tín hữu học tu Phật pháp.

Tăng đoàn chùa Long Tuyền đã hình thành một hệ thống quản lý phù hợp với thời đại hiện nay trong sự phát triển của mình. Trong việc học tu quản lý, thực hiện ngang dọc kết hợp, hướng dọc lấy Tỳ kheo, Sa di, Tịnh nhân, chuẩn tịnh nhân làm môn học cấp bậc; hướng ngang kết hợp hứng thú cá nhân và sở trường để tu học các khóa trình như nghiên cứu Giới Luật, Phạn âm, sản xuất phim truyền hình v.v.. Trong quản lý tổng thể, tham khảo chế độ yết ma và kinh nghiệm quản lý tùng lâm hiện đại, xác lập 2 luân lý mà tăng đoàn phải tuân theo là giới biệt và hành chính. Luân lý giới biệt phải phân biệt theo trình độ và trước sau của thụ Giới, các cấp bậc của hoạt động tôn giáo tuân theo luân lý giới biệt. Luân lý hành chính dựa trên cao thấp của chức vụ hành chính, khi làm việc thì theo luân lý hành chính.

Tăng đoàn chùa Long Tuyền lấy Giới làm sư, theo luật nhiếp tăng, thông qua tinh tiến tu tập, hòa hợp theo pháp, cùng nhau tiến lên đã cho thấy trạng thái tinh thần tích cực vươn lên trong sự kết hợp giữa Phật pháp và sinh mệnh.

Hoạt Động - Tin Tức
Tin tức, chương trình Pháp hội, hoạt động tiếp đón ,tham quan và giao lưu …